Tramesa del pressupost 2016 i de la liquidació del pressupost 2015 al DGAH

Ja està disponible la tramesa del pressupost 2016 i de la liquidació de 2015 al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. La presentació telemàtica s’ha de fer seguint el procediment següent:

  • Emplenar el qüestionari en l’aplicació Tramesa d’informació pressupostària al DGAH (TIPGAH), mitjançant la càrrega dels fitxers comptables, de la documentació administrativa i d’altres dades economicofinanceres; si no es disposa dels fitxers comptables, s’haurà de completar el qüestionari amb la introducció de dades manualment. Les dades es podran validar per comprovar que s’ajusten als criteris marcats en el qüestionari. L’aplicació generarà un resum en format PDF per adjuntar a la tramesa per l’EACAT.
  • Adjuntar aquest fitxer PDF a la tramesa d’EACAT corresponent, mitjançant el tràmit del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Tramesa d’informació pressupostària al DGAH, i signar-la per enviar el pressupost o la liquidació al DGAH. La signatura s’haurà de formalitzar per l’interventor/secretari interventor o la interventora/secretaria interventora.

Caldrà que els usuaris disposin dels rols necessaris per accedir a les aplicacions. Les consultes i incidències es poden adreçar a:

L’estat de les trameses es pot consultar en l’Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de documentació economicofinancera dels ens locals i d’altres entitats públiques al DGAH i a la Sindicatura de Comptes.

Als ens locals que no hagin tramès els pressupostos i les liquidacions de 2015 abans del 31 de març de 2016 se’ls podran aplicar les mesures previstes a l’ Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre.