Aprovat el Tramitador electrònic d’expedients de contractació (TEEC)

En data 25 de setembre de 2015, s’ha publicat en el DOGC l’Ordre ECO/295/2015, de 18 de setembre, per la qual s’aprova l’aplicació del Tramitador electrònic d’expedients de contractació (TEEC), per a la tramitació electrònica dels procediments de contractació de les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, incloses les universitats catalanes.

Es tracta d’una eina de tramitació simplificada, adreçada a les unitats de contractació, que permet la gestió interna dels expedients de contractació, que dóna suport a les diferents fases de la tramitació i s’adapta a les necessitats de tots els tipus d’entitats del sector públic. Moltes de les funcionalitats que ofereix aquesta aplicació permetran facilitar i, fins i tot, assegurar el compliment de determinades previsions de la normativa en matèria de contractes del sector públic. Així mateix, també serà un element clau per garantir el compliment integral de les previsions contingudes en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, relatives a la transparència en la contractació pública.

Actualment el TEEC es troba en fase de pilotatge i un cop superada aquesta fase, caldrà fer un estudi sobre el seu desplegament i implementació per part del Consorci AOC a les administracions públiques locals interessades.