Disponible a EACAT el servei “Concessió i obres en domini públic maritimoterrestre”

A partir d’ara, els ens locals costaners poden presentar les peticions relatives a concessions d’ocupació del domini públic maritimoterrestre i a la realització d’obres fora de les concessions mitjançant nous tràmits de sol·licitud habilitats dins el servei “Concessions i obres en DPMT de costes”.

Per facilitar-los la presentació, hi ha disponibles els formularis corresponents a les autoritzacions d’obres en domini públic maritimoterrestre i, pel que fa a les concessions, el d’atorgament o modificació substancial, el d’autorització d’obres menors, el de pròrroga i el de transmissió.

Així mateix, s’ha modificat la resta de tràmits per tal que totes les comunicacions sobre concessions o obres en domini públic maritimoterrestre es facin a traves d’aquesta plataforma.

Tots els tràmits del servei s’han adaptat al nou portal, que permet respondre amb el tràmit corresponent directament des de les peticions o els requeriments.