El Parlament insta al Govern a facilitar als ens locals les eines necessàries per donar compliment a la Llei de la Transparència a través del Consorci AOC

parlament_aniversari20

Parlament de Catalunya. Font: www.parlament.cat

El Parlament de Catalunya insta al Govern a enfortir el marc estable de coordinació i cooperació constituït amb el món local per a desplegar i aplicar la Llei de la Transparència, accés a la informació i bon govern. El Parlament, en la moció aprovada el passat 4 de juny, destaca el paper del Consorci AOC com a facilitador de les eines necessàries per tal que els ens locals puguin adaptar i crear els seus propis portals de transparència i complir les obligacions derivades del dret d’accés a la informació i d’altres previstes a la llei.

La moció també recull la necessitat que el Govern aprovi i presenti abans de l’entrada en vigor de la citada llei el suport econòmic i financer suficient per tal que els ens locals puguin complir-la; subscrigui protocols i convenis de col·laboració entre els diferents actors implicats (com el Conveni marc subscrit el passat 2 de juny); elabori i impulsi un programa de formació; elabori una guia per a la implementació de la llei (ja disponible, Guia d’aplicació de la Llei de transparència) o col·labori i doni suport a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública per a l’exercici de les seves funcions.

Podeu consultar el text de la moció aprovada a l’enllaç següent: BOPC 592/10