Tramesa del Compte general de l’exercici 2014 a la Sindicatura de Comptes

Us informen que ja podeu trametre el Compte general dels ens locals i dels consorcis locals de l’exercici 2014 a la Sindicatura de Comptes. Podeu consultar el web www.sindicatura.cat on disposeu de tota la informació, eines i utilitats per fer-ho.

Us recordem la importància de retre el Compte general de forma correcta i en termini per no incórrer en causa de suspensió del lliurament de les subvencions o transferències amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, ni de l’eventual retenció dels lliuraments a compte i les bestretes i liquidacions definitives de la participació en els tributs de l’Estat a les quals tingui dret l’ens local.

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb Marta Bernad o Raül González al telèfon 93 554 1234.