Tramesa dels pressupostos de 2015 al GRI

Ja està disponible la tramesa del pressupost 2015 al Departament de Governació i Relacions Institucionals. La presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos s’ha de fer seguint el procediment següent:

  • Emplenar el qüestionari en l’aplicació Tramesa d’informació pressupostària al DGRI (TIPGRI), mitjançant la càrrega dels fitxers comptables, de la documentació administrativa i d’altres dades economicofinanceres; si no es disposa dels fitxers comptables, s’haurà de completar el qüestionari amb la introducció de dades manualment. Les dades es podran validar per comprovar que s’ajusten als criteris marcats en el qüestionari. L’aplicació generarà un resum en format PDF per adjuntar a la tramesa per l’EACAT.
  • Adjuntar aquest fitxer PDF a una tramesa d’EACAT, en l’apartat de Tràmits\Economia i al menú de Tramesa d’informació pressupostària al DGRI, i signar-la per enviar el pressupost al DGRI. La signatura s’haurà de formalitzar per l’interventor/secretari interventor o la interventora/secretaria interventora.

Cal destacar els canvis produïts en l’estructura pressupostària de la classificació per programes arran de la publicació de l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.

Caldrà que els usuaris disposin dels rols necessaris per accedir a les aplicacions. Les consultes i incidències es poden adreçar a:

La presentació de la liquidació de 2014 es realitzarà seguint el mateix procediment i estarà disponible a finals del mes de març.

L’estat de les trameses es pot consultar en l’Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de documentació economicofinancera dels ens locals i d’altres entitats públiques al DGRI i a la Sindicatura de Comptes, en l’adreça següent: http://www.gencat.cat/governacio/monlocal/inventari-public.

Els gestors d’EACAT trobareu el servei amb la denominació “GRI – Tramesa inf. pressupostaria GRI des de 2010”.