Alternatives a l’ús de certificats digitals. Els sistemes comuns d’identificació, autenticació i signatura electrònica

Multiple-Messages-256Les administracions públiques estan començant a aplicar nous sistemes d’identificació i signatura electrònica alternatius a l’ús del certificat digital, a l’empara de l’evolució de la legislació aplicable, tant a nivell estatal (Esquema Nacional de Seguretat) com europeu (eIdAS).

En aquesta línia, el passat mes de setembre, es va posar en funcionament Cl@ve, la plataforma comú del Sector Públic Administratiu Estatal per a la identificació, autenticació i signatura electrònica mitjançant l’ús de claus concertades, en el marc del nou model de Governança TIC.

Cl@ve permetrà als ciutadans accedir a dades i realitzar tràmits via Internet amb tots els organisme de l’Administració General de l’Estat i aquells altres organismes que s’hi adhereixin, com a mitjà alternatiu a l’ús dels certificats electrònics. D’aquesta manera es vol simplificar i impulsar l’ús de l’administració electrònica per a aquells tràmits que no requereixen un alt grau de seguretat, o que estiguin obligats per la normativa vigent a l’ús exclusiu de certificats electrònics reconeguts en l’àmbit de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

En concret, el sistema Cl@ve actuarà com a plataforma comuna per a la identificació, autenticació i signatura electrònica, integrant d’altres sistemes ja existents com  l’anomenat PIN24H de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o bé el sistema d’usuari / contrasenya de la Seguretat Social. També està preparat per incorporar en el futur mecanismes d’identificació d’altres països de la Unió Europea.

En la mateixa línia, la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb el Consorci AOC, està liderant un projecte de Broker d’Identitats que oferirà una solució unificada a la problemàtica de la identificació i signatura electrònica sense certificat digital en l’àmbit de les administracions públiques catalanes.

De la mateixa manera que Cl@ve, la plataforma actuarà com a bus d’integració de sistemes ja existents de identificació, com pot ser el sistema de paraula de pas d’un sol ús per SMS que està disponible en el servei eNotum, amb més de 300.0000 notificacions electròniques. També donarà accés a MobileId, com a sistema d’identificació amb mobilitat impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, i al propi Cl@ve amb la voluntat de sumar totes les iniciatives existents en aquest àmbit.

El Servei de Broker d’Identitats estarà disponible durant el 2015.