Podeu trametre a través de l’EACAT els pressupostos de 2014 al Departament de Governació i Relacions Institucionals

Ja està disponible la tramesa del pressupost 2014 al Departament de Governació i Relacions Institucionals, que enguany segueix un procediment més àgil i simplificat, atès que se separa l’emplenament dels qüestionaris i la tramesa d’aquests qüestionaris per l’EACAT. La presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos s’ha de fer seguint el procediment que determina l’article 3 de l’Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, que, en resum, és el següent:

• Emplenar el qüestionari en l’aplicació Tramesa d’informació pressupostària al DGRI (TIPGRI) a l’adreça www.gencat.cat/ovt/gri/9747, mitjançant la càrrega dels fitxers comptables, de la documentació administrativa i d’altres dades economicofinanceres; si no es disposa dels fitxers comptables, s’haurà de completar el qüestionari amb la introducció de dades manualment. Les dades es podran validar per comprovar que s’ajusten als criteris marcats en el qüestionari. L’aplicació generarà un resum en format PDF per adjuntar a la tramesa per l’EACAT.

• Adjuntar aquest fitxer PDF a una tramesa d’EACAT, en l’apartat de TràmitsEconomia i al menú de Tramesa d’informació pressupostària al DGRI, i signar-la per enviar el pressupost al DGRI. La signatura s’haurà de formalitzar per l’interventor/secretari interventor o la interventora/secretaria interventora.

Caldrà que els usuaris disposin dels rols necessaris per accedir a les aplicacions. Les consultes i incidències es poden adreçar a: Incidències tècniques de l’aplicació TIPGRI: cau.governacio@gencat.cat Incidències de la tramesa d’EACAT: suport@aoc.cat Altres consultes: hlap.governacio@gencat.cat Serveis territorials del Departament de Governació i Relacions Institucionals

La presentació de la liquidació de 2013 es realitzarà seguint el mateix procediment i estarà disponible a finals de maig.

L’estat de les trameses es pot consultar en l’Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de documentació economicofinancera dels ens locals i d’altres entitats públiques al DGRI i a la Sindicatura de Comptes, en l’adreça següent: http://www.gencat.cat/governacio/monlocal/inventari-public.