Tres mesos per adequar els sistemes amb el “Registro Contable de Facturas”

El dissabte 29 de març es va publicar al BOE l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de factures de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector públic.

Les CCAA i les entitats locals disposen de 3 mesos a comptar a partir de la data de la publicació de l’Ordre per adequar els seus sistemes als requisits funcionals i tècnics regulats en l’esmentada Ordre.

Podeu consultar el text íntegre de l’Ordre clicant aquí.