Llei 2/2014 (III): Bonificació del 10% o més de taxes i preus públics en fer la sol·licitud per mitjans electrònics

En aquest tercer post us informem de la modificació del Títol I del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny.

Es modifica l’apartat 3 de l’article 1.2-7 del capítol II del títol I, que resta redactat així:

Quan la presentació de la sol·licitud corresponent es pugui fer de manera presencial o per mitjans electrònics, s’aplica una bonificació del 10% de la quota de la taxa que correspongui en cada cas per la prestació del servei o la realització d’activitats, si se’n fa la sol·licitud per mitjans electrònics”.

Ara bé, no s’aplica aquesta bonificació en el cas que la regulació de la taxa estableixi una bonificació específica per aquest mateix concepte.

En conclusió, s’estableix una bonificació general del 10% de la quota de les taxes en fer-ne la sol·licitud per mitjans  electrònics, com per exemple, la taxa per a la publicació d’anuncis al DOGC no sotmesos a exempció per la normativa vigent, i d’específiques, superiors, si ho estableix la regulació concreta de la taxa.

Exemples específics que hem trobat a la mateixa Llei d’acompanyament:

– Art 50. Modifica també la Llei de taxes: Taxa pels serveis prestats pel Consell Català de l’Esport, art. 11.1-5, recull una bonificació del 50% en el cas que els interessats presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics i s’hagin implantat els sistemes informàtics que possibilitin la prestació dels serveis per vies telemàtiques.

– Art. 67. Taxa per l’expedició de la cèdula d’habitabilitat, article 13.1-5, estableix una bonificació del 30% de l’import de la taxa per a les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat presentades i tramitades mitjançant procediments telemàtics.