Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (I)

Aquesta nova llei publicada en el DOGC núm. 6551 de 30 de gener de 2014, anomenada “llei d’acompanyament dels pressupostos”, inclou moltes modificacions legislatives en molt àmbits d’actuació en els seus 218 articles, 31 Disposicions Addicionals, 8 Disposicions Transitòries, una de Derogatòria i 13 Disposicions Finals.

En els propers dies aniré fent posts sobre aquells temes que afecten més al Consorci AOC i als seus serveis. Però per introduir una mica el tema, us faig a grans trets, una relació d’aquests canvis.

A banda de les modificacions ja esperades en l’àmbit tributari i recollides en el Títol I (tributs propis, taxes, tributs cedits, com l’IRPF, Impost de Successions i Donacions, l’ITPAJD), es modifica el text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat, s’introdueixen mesures en matèria de funció pública, com ara la creació del Registre d’òrgans de representació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP) s’adapta al Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat), es declara l’ICS com a mitjà propi instrumental i de servei tècnic de la Generalitat i dels ens que en depenen; es modifica la llei del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC); modificacions en la Llei del dret a l’habitatge, la Llei d’Urbanisme, la llei que regula l’Àrea Metropolitana de Barcelona, modificacions legislatives en ordenació ambiental i en matèria d’aigües, medi natural, l’alimentació i la pesca.

Interessants també les mesures administratives en matèria de política social, altres normes de caràcter sectorial i modificació de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, pel que fa al règim sancionador aplicable a les entitats col·laboradores de les administracions públiques.