L’ApdCat dictamina que no cal consentiment del ciutadà per bonificar l’IBI a les famílies nombroses si es preveu a l’ordenança fiscal

L’Agència de Protecció de dades de Catalunya ha emès un Dictamen en relació a una consulta sobre la possible cessió de dades del títol de família nombrosa i del títol de família monoparental.

Les conclusions del Dictamen són les següents:

– La comunicació de les dades relatives al TFN, sense consentiment dels afectats, als ens locals per tal que aquests apliquin una bonificació sobre l’IBI, podria estar habilitada per l’art. 94 de la Llei General Tributària, sempre que estigui previst en una disposició de caràcter general, com una ordenança fiscal, i per l’article 21 de la LOPD, en la mesura que tingui lloc entre ambdues administracions públiques per a l’exercici de les seves competències de desenvolupament de mesures de foment i de protecció de les famílies.

– La comunicació de les dades relatives al TFM per informar la data de publicació d’una convocatòria de subvencions per cobrir part de la quota de l’IBI mitjançant una comunicació postal, podria emparar-se en l’art. 21 de la LOPD si es realitza vers l’òrgan o servei municipal competent en matèria de serveis socials. No seria adequat al principi de qualitat incloure en la informació facilitada a l’ens local el número de DNI dels afectats o l’especificació de si algun membre de la família monoparental té alguna discapacitat.