Novetats de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública: perfil de contractant i e-Licita

Ja disposem de les novetats de la versió 6.1.8 de la Plataforma de serveis de contractació pública (d’ara endavant, PSCP), ja disponible en l’entorn de producció. Aquesta nova versió incorpora noves funcionalitats i millores, tant pel que fa a l’eina de gestió (backoffice), com al Portal de contractació pública (frontoffice). Així mateix, en la línia de millora continua de la qualitat i seguretat, també s’incorporen millores tècniques en l’aplicació.

D’entre les novetats que incorpora aquesta nova versió, volem destacar les següents pel seu impacte en els gestors de l’eina:

• Integració amb el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

S’incorpora una nova funcionalitat que permet fer l’enviament dels anuncis de licitació i formalització dels contractes mitjançant l’eina de gestió de la PSCP per a la seva publicació al DOGC. La finalitat de la incorporació d’aquesta funcionalitat –que no és de caràcter obligatori- és facilitar als òrgans de contractació la publicació dels anuncis i formalitzacions al DOGC des del seu propi perfil de contractant ubicat a la PSCP. La interconnexió entre DOGC i la PSCP es realitzarà a través dels serveis web que ofereix l’EACAT a aquest efecte amb signatura electrònica reconeguda. El funcionament és el mateix que, ara per ara, els usuaris tenen a través d’EACAT. En aquest cas, l’accés a EACAT és transparent per als usuaris i s’efectua a través del perfil de contracant, on els usuaris amb el rol d’editors i/o validadors poden crear la petició d’inserció al DOGC. La tramesa de l’ordre d’inserció la signa l’usuari amb rol validador amb la targeta de signatura digital (T-Cat).

La petició d’inserció demana confirmació a l’usuari que és persona autoritzada; per fer-ho el sistema demana una declaració responsable a l’usuari que fa l’enviament (validador) en la que s’indica que està acreditat per trametre les ordres d’inserció al DOGC, d’acord amb el que preveu l’article 8 de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat. Per tant, caldrà preveure, si escau, l’actualització del Registre d’autoritats i de personal autoritzat a trametre documents al DOGC previst a la Llei 2/2007, per incorporar-hi els validadors de PSCP que hagin de fer servir aquesta nova funcionalitat. El peticionari ha d’efectuar el pagament que correspongui a la petició (aquest es realitza fora de la PSCP). Finalment es publica i el DOGC retorna la URL i la data de la publicació. Aquestes dues dades queden també publicades automàticament a la PSCP.

Finalment, indicar-vos que l’EADOP ha demanat que, en la mesura del possible, els usuaris informin en el formulari de petició d’inserció el tipus de contracte en el camp “observacions” als efectes de facilitar el filtratge del sistema d’alertes de les subscripcions al DOGC. En una segona fase d’integració, s’adaptarà la interfície per tal que recuperi automàticament aquest camp. Així mateix, i en coordinació amb el DOGC, en aquesta segona fase d’integració també està prevista la incorporació de plantilles dels anuncis per tal de facilitar als òrgans de contractació l’emplenament automàtic de determinats camps ja informats prèviament en el perfil de contractant.

• Ampliació de camps de l’Espai Virtual de Licitació – EVL (expedient)

Per tal de poder donar compliment a la disposició addicional tercera de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, per a la futura interconnexió amb la Plataforma de Contratos del Sector Público, s’han afegit alguns camps a l’Espai Virtual de Licitació (EVL) i, altres que ja estaven previstos, han passat a ser obligatoris. En concret:

S’afegeixen dos nous camps a l’EVL:
– subtipus de contracte: dependrà del tipus de contracte informat
– indicador de compra pública innovadora: serà informat a la fase anunci de licitació

S’afegeix l’obligatorietat dels camps subtipus de contracte, pressupost de licitació i CPV. En el cas del codi CPV, a més es validarà el format (8 dígits) i que el seu valor sigui vàlid (estigui a dins de la llista de valors de la taula CPV).

La incorporació d’aquests camps també permetrà ampliar la subscripció personalitzada.

• Altres millores

S’ha introduït millores i canvis en la integració amb gestors d’expedients externs (GEEC i altres) i altres millores funcionals.

Finalment, recordar-vos que al llarg del matí, a l’apartat de Serveis ( e-contractació-perfil de contractant ) del web del Consorci AOC, es publicaran els manuals d’usuari actualitzats.