Cinc garanties de seguretat jurídiques i organitzatives que us ofereix Via Oberta

Llibres de legislació

Via Oberta compleix amb les condicions de seguretat  jurídiques i organitzatives marcades per la normativa vigent. La garantia ve donada per l’existència de:

1. Un conveni per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes, subscrit per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci AOC, al qual poden adherir-se els ens locals (Conveni Marc d’Interoperabilitat o CMI). El CMI estableix el marc jurídic i organitzatiu que regula el funcionament i les condicions d’intercanvi de dades i documents electrònics entre les administracions catalanes subscrites.

2. Els diferents convenis de col·laboració subscrits pel Consorci AOC i les administracions públiques emissores d’informació, a fi d’incorporar dades al Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya. (Art. 21 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya).

3. I altres convenis específics entre emissors i ens requeridors de dades, que regulen aspectes formals dels intercanvis. Per exemple, el Conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), al qual poden adherir-se els municipis catalans que vulguin accedir a dades de l’AEAT a través de Via Oberta.

És important remarcar que cada organisme que cedeix dades (en endavant, ens emissor) ho fa per a unes finalitats determinades i segons unes condicions, protocols i criteris especificats per ell en els convenis de col·laboració.

4. Cadascun dels formularis de sol·licitud de serveis de Via Oberta, en els quals l’ens requeridor ha d’acreditar:

a) L’existència d’una finalitat legítima (procediment administratiu i/o tràmit pel qual són necessàries les dades)

b) Una norma reguladora que atribueix la competència per consultar aquelles dades i/o documents.

c) Si s’ha recollit el consentiment de l’interessat per tal que l’administració tramitadora obtingui les dades necessàries en poder d’una altra administració per mitjans telemàtics, o la norma que autoritza la cessió de les dades sense el consentiment previ de l’interessat.

Per tant, l’ens requeridor de les dades i documents es fa responsable de l’ús que en farà d’aquestes, utilitzant-les només per a les finalitats autoritzades i en el marc d’un procediment administratiu concret, informació que resta explicitada en els formularis de sol·licitud dels serveis.

5. Altrament, qualsevol intercanvi d’informació que s’efectua entre emissors i receptors de dades es realitza de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.