Procediment d’autorització de l’accés als serveis de Via Oberta

La sol·licitud de l’accés als serveis de Via Oberta es realitza a través dels formularis que es poden descarregar del web del Consorci AOC i que es troben individualitzats segons l’organisme emissor que cedeix les dades. Un cop signats pel representant legal de l’ens, els formularis s’han d’enviar al Consorci AOC a través de la plataforma EACAT.

Per poder autoritzar la petició de dades, la LOPD ens obliga a comprovar:

1)      Que s’ostenta la competència per demanar les dades.(funcions legítimes del cedent i del cessionari, art 11 LOPD)

2)      Que les dades que es volen substituir es demanen en un procediment concret, regulat i real, com a exercici de la pròpia competència. (finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes, art. 11 LOPD)

3)      Que no es trenqui el principi de proporcionalitat (és a dir, que no es demanin més dades de les que són necessàries). El principi de proporcionalitat marca l’equilibri entre el límit que s’aplica i la rellevància del bé jurídic protegit. Actua com a límit genèric que afecta a tots els tractaments de dades.

4)      Finalment que la cessió de les dades es realitzi amb consentiment o que hi hagi una norma amb rang de llei que l’eximeixi. (Article 11 LOPD)

Transcrivim l’article 11 de la LOPD:

Article 11. Comunicació de dades (LOPD)

  1. Les dades de caràcter personal objecte del tractament només poden ser comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el consentiment previ de l’interessat.
  2. El consentiment que exigeix l’apartat anterior no és necessari:
  3. Quan la cessió està autoritzada en una llei.
  4. Quan es tracti de dades recollides de fonts accessibles al públic.
  5. Quan el tractament respongui a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui necessàriament la connexió del tractament esmentat amb fitxers de tercers. En aquest cas, la comunicació només és legítima quan es limiti a la finalitat que la justifiqui.
  6. Quan la comunicació que s’hagi d’efectuar tingui com a destinatari el defensor del Poble, el ministeri fiscal o els jutges o tribunals o el Tribunal de Comptes, en l’exercici de les funcions que té atribuïdes. Tampoc no cal el consentiment quan la comunicació tingui com a destinatari institucions autonòmiques amb funcions anàlogues al defensor del Poble o al Tribunal de Comptes.
  7. Quan la cessió es produeixi entre administracions públiques i tingui com a objecte el tractament posterior de les dades amb finalitats històriques, estadístiques o científiques”.

De l’article 11.2 se’n desprèn que una administració podrà cedir dades de caràcter personal a una altra amb el previ consentiment de l’interessat tret que una norma amb rang de llei autoritzi la cessió (art 11.2.a), si són dades d’accés públic (art 11.2.b), o bé si es tracta d’una relació jurídica consentida i coneguda (art. 11.2.c). Només en aquells casos concrets on no hi ha lloc a interpretacions, s’ha d’indicar la norma per la qual no és necessari recollir el consentiment de l’interessat.

L’ens requeridor de les dades i documents es fa responsable de l’ús que en farà d’aquestes, utilitzant-les només per a les finalitats autoritzades i en el marc d’un procediment administratiu concret, informació que resta explicitada en els formularis de sol·licitud dels serveis.

Cal recordar que la LOPD als seus articles 44, 45 i 46 tipifica les infraccions comeses en la gestió dels fitxers que són de responsabilitat de les administracions públiques, a la vegada que estableix les mesures que s’adoptaran en cas d’incompliment. Per la seva banda, s’ha de tenir en consideració les competències que la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, atribueix al seu director/a en matèria sancionadora.

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
CA ES EN