La racionalització del sector públic, objectiu de les darreres mesures aprovades pel Govern

El Consell de Ministres ha aprovat recentment el nou model de Governança TIC que significarà un abans i un després en la gestió de les tecnologies de la informació i les comunicacions dins de l’Administració permetent orientar i unir els esforços de totes les unitats TIC de l’Administració per prestar un millor servei als ciutadans.

En aquest sentit, el Govern ha aprovat aquest mes de setembre diferents mesures, algunes de les quals ens ha semblat interessants de comentar.

Per una banda destaca la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa. Entre les mesures que incorpora, destaquem les següents, vinculades a l’administració electrònica:

  1. Implantació del BOE com Tauler Edictal Únic per a la realització de notificacions administratives

La Llei implanta el Tauler Edictal Únic a través del «Butlletí Oficial de l’Estat» per a la realització de notificacions administratives, modificant la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. El Tauler edictal Únic no només ho és de l’Administració General de l’Estat, sinó de tota la organització estatal, incloent per tant a les administracions autonòmiques i locals, que hauran inserir-hi els seus anuncis a aquests efectes.

  1. Inclusió d’altres tipus de notificacions

En paral·lel amb les mesures anteriors, es procedeix a modificar la Llei general tributària, per a incloure entre les notificacions del Tauler edictal les notificacions procedents dels procediments tributaris i el Text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, per incloure entre les notificacions del Tauler edictal únic aquelles corresponents als procediments cadastrals de valoració col·lectiva.

  1. Signatura electrònica en l’Administració pública

Es modifica la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, per assegurar l’ús d’una única relació de certificats electrònics reconeguts a totes les administracions públiques.

Aquesta llista serà la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establerts a Espanya que manté el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, que conté, de manera diferenciada, els certificats electrònics reconeguts corresponents als sistemes de signatura electrònica avançada admesos per les administracions públiques. Aquesta llista substitueix les relacions de prestadors de serveis de certificació que cada Administració pot crear en l’actualitat, per la qual cosa decau la necessitat de publicar-les a què es referia l’article 15.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny.

Si voleu consultar la Llei, podeu consultar el següent enllaç: Llei 15/2014

Per altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret 802/2014, de 19 de setembre, mitjançant el qual es modificava el Reial decret d’estructura del Ministeri d’Hisenda i Administracions que té per finalitat aprofundir en les mesures de racionalització, eficiència, transparència i disciplina pressupostària i permetre una utilització més eficient dels recursos públics existents.

Destaquen, entre altres, la modificació de l’estructura interna de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, amb la finalitat de reforçar el control de la despesa pública i la lluita contra el frau i la integració de la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, tot reforçant la seva estructura per impulsar el procés de racionalització de la política de tecnologies de la informació i comunicacions.

Podeu consultar el Reial Decret en el següent enllaç: Reial Decret 802/2014

Finalment, el Consell de Ministres ha aprovat un Acord per a la creació de Cl@ve, nova plataforma comuna del sector públic administratiu estatal per a la identificació, autenticació i signatura electrònica. Amb això se substitueix l’actual sistema d’accés electrònic a la xarxa basada en l’obtenció d’un certificat de signatura electrònica per un sistema de claus concertades més àgil i eficient de fàcil obtenció i utilització.