Modificació del Text refós de la Llei de contractes del sector públic per la Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació del fons per al finançament dels pagaments a proveïdors

En data 15 de juliol de 2014 s’ha publicat en el BOE la Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació del fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, la disposició final primera de la qual modifica l’article 216.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic. En concret, afegeix, en relació amb el deure de l’Administració d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acreditin la conformitat amb el disposat al contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei, llevat d’acord exprés en contrari establert al contracte i en algun dels documents que regeixin la licitació, que l’acord esmentat serà possible “sempre que no sigui manifestament abusiu per al creditor en el sentit de l’article 9 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials” (paràgraf segon).

Podeu accedir al text de la llei des d’aquí.