Constitució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

D’acord amb el Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament, un cop publicats els nomenaments dels seus membres, s’ha constituït el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Per tant, de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria segona del mateix Decret, els procediments en curs davant l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya “han d’adaptar la seva tramitació a les disposicions d’aquest Decret a partir de la constitució del Tribunal i seran vàlids tots els tràmits realitzats fins a aquell moment”.

Àmbit d’actuació

El Tribunal exerceix les seves funcions en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de les entitats i els organismes que formen part del seu sector públic que tenen la consideració de poders adjudicadors i, en el seu cas, de les administracions locals integrades en el seu territori i de les entitats i els organismes de l’Administració local que tenen la consideració de poders adjudicadors.

El Tribunal té competència material sobre els actes següents:

  • a) Resoldre els recursos especials en matèria de contractació interposats contra els actes relacionats en l’apartat 2 de l’article 40 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, quan es refereixen als tipus de contractes especificats en l’apartat 1 del mateix article i no es tracti de procediments d’adjudicació que se segueixin pel tràmit d’emergència de l’article 113 del mateix text refós.
  • b) Decidir sobre l’adopció de mesures provisionals sol·licitades en els termes establerts al text refós esmentat, amb anterioritat a la interposició del recurs especial en matèria de contractació.
  • c) Resoldre les qüestions de nul·litat basades en els supòsits especials de nul·litat contractual establerts a l’article 37 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
  • d) Resoldre les reclamacions en els procediments d’adjudicació dels contractes, les mesures provisionals i la qüestió de nul·litat a què fan referència els articles 101, 103, 109, 110 i 111 de la Llei 31/2007, del 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals.