Notificacions en procediments de contractació

Des de l’assessoria jurídica del Consorci AOC s’avala la possibilitat de realitzar notificacions electròniques en els procediments de contractació mitjançant sistemes d’identificació amb contrasenyes d’un sol ús, així com també amb altres sistemes de signatura electrònica avançada (per exemple, certificats digitals sense suport targeta, com són idCAT, FNMT, etc).

A priori, això pot semblar contradictori amb la Llei de Contractes del Sector Públic, en què s’estableix:

tots els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans administratius o de les empreses licitadores o contractistes que tinguin efectes jurídics i s’emetin tant en la fase preparatòria com en les fases de licitació, adjudicació i execució del contracte han de ser autenticats mitjançant una signatura electrònica reconeguda d’acord amb la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

La justificació la trobem en el fet que l’accés a la notificació electrònica per part dels licitadors no és un manifestació d’un acte de voluntat, com en canvi si ho és la signatura del contracte o altres actes del procediment de contractació.

Per al cas de l’accés a la notificació doncs, el sistema només ha d’acreditar que el licitador ha accedit al seu contingut, amb garanties tècniques i jurídiques suficients segons s’estableix a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya, i a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Des del Consorci AOC us podem facilitar un informe jurídic detallat en cas que el necessiteu.

Per tot això, us recomanem que en els procediments de contractació permeteu la possibiltiat d’accedir a les notificacions amb contrasenyes d’un sol ús, la qual cosa facilitarà molt la tasca als licitadors que no disposin de certificat digital i aconseguireu una major eficàcia notificadora.