Informe sobre l’Avantprojecte de Llei de suport als emprenedors i la seva internacionalització

En data 24 de maig de 2013 el Consell de Ministres ha rebut un informe sobre aquest Avantprojecte de Llei. Es tracta d’una llei integral i complerta, que engloba tasques de tots els Departaments ministerials, que vol facilitar tota l’activitat emprenedora i empresarial: des de la constitució d’empreses i el seu règim fiscal, recolzar el finançament i  la necessitat de fer més fluïda la relació entre les empreses i les AAPP, segons apunta La Moncloa.

Destaquem alguns punts,

“MEDIDAS PARA FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL”.Reducción de cargas administratives

– en matèria laboral, s’elimina l’obligació que leas empreses tinguin, en cada centre de treball, un llibre de visites a disposició dels funcionaris d’Inspecció de Treball. Serà la Inspecció de Treball l’encarregada de mantenir aquesta informació per mitjans telemàtics.

s’obre la possibilitat que els empresaris legalitzin telemàticament els seus llibres al Registre Mercantil.

es modifica la Llei de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, del 26 de desembre de 2012, per ampliar el llindar de superfície màxima dels establiments que estaran exempts de llicència municipal, així com ampliar la llista d’activitats exemptes de sol·licitar una llicència municipal.

– en matèria de contractació pública, les següents previsions: elevació dels llindars per a l’exigència de la classificació en els contractes d’obres (s’eleva en 150.000 euros, passant de 350.000 euros a 500.000 euros) i de serveis (s’eleva en 80.000 euros, passant de 120.000 a 200.000 euros); previsió que la garantia en els contractes d’obra pugui constituir-se mitjançant retenció en el preu i reducció dels terminis per a la devolució de garanties (passant de dotze mesos a sis mesos en cas que l’empresa adjudicatària sigui una Pime); reducció de vuit a sis mesos del termini de demora per sol·licitar la resolució del contracte en cas que l’empresa adjudicatària sigui una Pime; i inclusió d’un nou article per establir un major control dels pagaments que els contractistes adjudicataris han de fer als subcontractistes.

– nou règim de visats i autoritzacions de residència per a inversors, emprenedors i professionals altament qualificats, i per mobilitat intra-empresarial.

– L’impuls al projecte Emprende en 3:” es un sistema de tramitación telemática para la constitución y puesta en marcha de una actividad empresarial. Se trata de una plataforma desarrollada con la participación de las Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, representadas por la Federación Española de Municipios y Provincias”.

La plataforma permet realitzar els tràmits necessaris amb les 3 Administracions alhora, doncs el sistema fa arribar les declaracions responsables als Ajuntaments.