Licitació electrònica: llibre d’or i grup d’experts

La Comissió Europea ha llançat dos projectes per tal de solucionar el problemes que comporta la licitació electrònica al mercat únic europeu i més en concret a les situacions creades a la manca d’interoperatibitat transfronterera i a la complexitat de les interfícies. Els projectes són:

– el Llibre d’or de bones pràctiques per a la licitació electrònica, en el qual s’identifiquen i analitzen bones pràctiques d’operacions d’e-contractació actuals a Europa.

– el grup d’experts sobre licitació electrònica (eTEG), que ha desenvolupat un «esquema» ideal per a la fase que precedeix l’adjudicació dels contractes, a partir del qual el grup d’experts adreça recomanacions als poders adjudicadors, als responsables de les polítiques i als creadors de programaris per tal de simplificar la contractació pública en línia, especialment per a les PIME i els proveïdors transnacionals.

Per accedir a la informació cliqueu aquí ( disponible en anglès, francès i alemany ).