Es consolida el servei de tramesa de l’índex de plusvàlues

Ja fa un any que es va iniciar la tramesa de l’índex de plusvàlues del Col·legi de Notaris de Catalunya als ajuntaments catalans. Aquest servei possibilita que els ajuntaments rebin trimestralment, a través d’EACAT, tots els moviments de transmissió de béns immobles que s’han realitzat en el seu municipi. D’aquesta manera obté coneixement fefaent sobre quines liquidacions de plusvàlua ha de gestionar i dona compliment a l’imperatiu establert a la Llei reguladora de les Hisendes Locals en el redactat del Text Refós aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, en referència a la gestió de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU).

Durant aquest primer any de funcionament s’han tramès 118.960 arxius o cada tramesa pot contenir més d’un nombre de protocol notarial.

Per altra banda, cal recordar que els ajuntaments també tenen a la seva disposició la consulta a través de Via Oberta de les còpies simples de les escriptures, el que facilita poder fer el càlcul de la liquidació de la plusvàlua amb la data de la darrera transmissió.