Dades d’activitat dels serveis. Setembre 2013

Les dades d’implantació i activitat del mes de setembre ens permeten tenir una visió complerta dels tres primers trimestres d’enguany. Destaquen els següents aspectes:

  • Tramitació interadministrativa (EACAT Tràmits): l’increment gradual any a any i mes a mes es manté. Durant els primers 9 mesos de 2013 (177.297 trameses) s’ha superat ja el total de 2012 (175.313). Les trameses més massives del que portem d’any han estat les 31.567 sol·licituds de cremes col·lectives / permisos per fer foc i les 18.423 trameses d’actes i acords dels ajuntaments al Departament de Governació i Relacions Institucionals.

EACAT Tràmits set 2013

  • Via Oberta: aquest 2013 s’han superat els 8’6 milions d’intercanvis de dades, molt per sobre dels més de 7’4 milions intercanviats durant tot el 2012. Durant l’any en curs les dades més consultades han estat el Títol de Família Nombrosa (1.944.552 consultes) i el registre de Vehicles i Conductors de la DGT (1.360.687); els principals usuaris han estat la Generalitat de Catalunya (3.193.529), l’Ajuntament de Barcelona (2.220.553) i l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona (1.514.121).

EACAT Via Oberta set 2013

  • Notificacions electròniques: durant aquests primers 9 mesos de 2013 s’han enviat 157.551 notificacions, molt per sobre de les 71.039 enviades durant tot el 2012. La Generalitat amb 102.123, l’ORGT de la Diputació de Barcelona amb 21.972 i l’Ajuntament de Barcelona amb 10.676 notificacions son els principals usuaris de l’any 2013.

eNOTUM set 2013