Aprovada la Llei d’Emprenedors

A la sessió d’ahir dia 25 de setembre, el Congrés dels Diputats va aprovar definitivament el “Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización”.

Entre les mesures destacables, apuntem les referents a la contractació pública, en particular l’elevació dels llindars per a l’exigència de la classificació en els contractes d’obres i serveis, on en els d’obres s’eleva a 150.000 euros i a 80.000 euros els de serveis.

També es redueix el termini de demora a 6 mesos per a sol·licitar la resolució del contracte en cas que l’empresa sigui una pime.

Previsiblement entrarà en vigor l’1 de gener de 2014.