Presentació telemàtica d’ofertes

Ja teniu a la vostra disposició el servei de presentació telemàtica d’ofertes per a contractes menors, procediments negociats sense publicitat i contractes derivats d’acord marc.

Mitjançant aquesta funcionalitat i a través del Perfil de Contractant, les empreses licitadores podran presentar les seves ofertes i registrar-les electrònicament al registre especificat per l’òrgan de contractació.
Comentar-vos que per configurar la modalitat de presentació electrònica d’ofertes, es necessari disposar de permisos del rol d’editor o validador a l’eina de gestió del Perfil (pestanya Nou espai de licitació> Dades bàsiques>Admet presentació d’oferta electrònica).

Un cop el licitador, accedint al vostre perfil de contractant, hagi signat i enviat la seva proposta de forma telemàtica mitjançant l’ús de certificació digital, podeu obtenir la proposta a l’eina de gestió (pestanya Manteniments>Resum d’activitat, Gestió de licitadors>Ofertes rebudes) juntament amb de les dades del registre de l’oferta.

Per a més detalls, disposeu del manuals d’editor i validador a www.aoc.cat a Serveis>e-Contractació>Perfil de Contractant>Com utilitzar-ho?. Així mateix, el licitador un cop accedeixi a l’anunci de licitació que admeti la presentació electrònica d’ofertes, disposa d’un manual d’usuari a www.aoc.cat a Serveis>e-Contractació>e-Licita>Com utilitzar-ho?.