Aprovació del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre: nou Reglament que regula les obligacions de la facturació

Al BOE de dissabte 1 de desembre de 2012 (núm. 289) es va publicar  el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Aquest reglament era molt esperat doncs s’havia de transposar a l’ordenament jurídic intern dels Estats membres abans de l’1 de gener de 2013, en virtut del manament de la Directiva 2010/45/UE, de 13 de juliol de 2010.

Aquest reglament, introdueix la figura de la factura simplificada (art. 4) en les operacions inferiors a 400 euros,  i a més, aporta les següents novetats:

– Garantir la igualtat de tracte entre les factures en paper i les factures electròniques.(Art. 8)

– Introdueix una nova definició de factura electrònica. (Art. 9)

– Estableix l’obligació dels subjectes passius de garantir que les factures en paper o electròniques reflecteixin  la realitat de les operacions que documenten durant tota la seva vigència.

– Aquesta exigència no pot suposar la imposició de noves càrregues administratives als empresaris o professionals.

– El subjecte passiu podrà garantir l’autenticitat, integritat i legibilitat de les factures electròniques que expedeixi mitjançant els controls de gestió usuals a la seva activitat empresarial o profesional. (Art. 10)

– L’expedició de factures per via electrónica no resta sotmesa a la utilització d’una tecnología determinada.

– El sistema EDI i la signatura electrónica avançada deixen de ser obligatòries. L’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut es podrá garantir per qualsevol mitjà de prova admès en Dret. (Art. 8.3)

– Permet la conservació de les factures i altres documents per mitjans electrònics. (Art. 21)

Mitjançant la Disposició Derogatòria  única es deroga expressament el Reglament pel qual es deroguen les obligacions de facturació, aprovades pel Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, així com també l’article 3 i la disposició transitòria única d’aquest mateix reial decret.

Entrarà en vigor l’1 de gener de 2013.