ANUNCI de l’Ajuntament de Vilanova de Prades, sobre creació d’una seu electrònica

L’Ajuntament, en sessió plenària realitzada el 11 de febrer de 2012, va adoptar amb caràcter provisional l’acord que es transcriu tot seguit:

Primer. Crear la seu electrònica de l’Ajuntament de Vilanova de Prades.

Segon. Aprovar inicialment el Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica municipal.

Tercer. Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha de fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al butlletí oficial de la província, al DOGC i a un diari per un període de trenta dies des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.

Quart. Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació definitiva del Reglament. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre del Reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al butlletí oficial de la província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en què es publica el text íntegre.

Cinquè. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs