La Diputació de Lleida publica un edicte sobre aprovació inicial d’una ordenança per a la implementació de l’administració electrònica i regulació de l’ús de mitjans electrònics a la Diputació de Lleida i els seus organismes dependents.

El ple de la Diputació de Lleida, en la seva sessió ordinària de data 20 de l’actual mes de gener, va adoptar, per majoria unanimitat, acord mitjançant el qual es va procedir a l’aprovació inicial de l’“Ordenança per a l’impuls a la implementació de l’administració electrònica, i la regulació de l’ús de mitjans electrònics a la Diputació de Lleida i els seus organismes dependents”.

El text íntegre resta exposat a informació pública, a la Secretaria General de la Diputació de Lleida, per un termini de 30 dies, a partir de la publicació d’aquest edicte al BOP i al DOGC, per tal que els interessats puguin presentar reclamacions i/o suggeriments, d’acord amb el que s’estableix a l’article 49 c) de la llei 7/85, llei de bases del règim local