L’Ajuntament del Pont de Molins aprova inicialment l’avantprojecte d’una ordenança d’administració electrònica

El Ple de l’Ajuntament de Pont de Molins, reunit en sessió ordinària de data 16 de gener de 2012, va aprovar inicialment l’avantprojecte de l’Ordenança municipal reguladora de l’administració electrònica, el qual es sotmet a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de difusió escrita diària i al taulell d’anuncis de la Corporació, per tal que les persones que ho considerin oportú puguin presentar les al·legacions o reclamacions que estimin adients.