Publicat l’estudi “60+1 Prácticas de Referencia en el impulso de la Administración electrónica en España”

El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública ha publicat el document 60+1 Prácticas de Referencia en el impulso de la Administración electrónica en España on analitza el paper de les comunitat autònomes com a peça fonamental en l’impuls i el desenvolupament per al compliment de la Llei 11/2007. Destaca de l’àmbit català: l’eNOTUM, EACAT, Via Oberta i el Sistema Català d’Interoperabilitat, entre d’altres.

El citat document té com objectiu ser una guia de referència i estímul per al conjunt d’administracions i neix amb el propòsit de difondre i compartir un conjunt d’actuacions ja en funcionament que poden ser un bon referent per aquelles administracions que es trobin en problemàtiques similars. Avui, gràcies a molts esforços i avenços fets per les comunitats autònomes, el ciutadà pot accedir i relacionar-se amb l’administració d’una manera més àgil i senzilla gràcies als mitjans electrònics.

“60+1 Prácticas de Referencia en el impulso de la Administración electrónica en España” és una recopilació d’iniciatives autonòmiques en l’àmbit de l’e-Administració que es vertebra en sis eixos: canals de relació, serveis públics electrònics, instruments de suport a la tramitació electrònica, sistemes de gestió interna, interoperabilitat i marc comú de suport al desenvolupament. Les referències catalanes a l’estudi són: l’extranet de les administracions públiques catalanes (EACAT ); l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (OVT); el mòdul de notificació desenvolupat pel Consorci AOC, eNOTUM; el Gestor Electrònic d’Expedients de Contractació (GEEC) de la Generalitat de Catalunya; la Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa (PICA)-Via Oberta; el Conveni Marc d’Interoperabilitat; i finalment , la Llei 29/2010 de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya (LUMESCP).