Tramitació de subvenció INICIA a través d’EACAT

De nou a l’any 2012, es pot tramitar per EACAT la subvenció pel programa INICIA. Les soŀlicituds per a les subvencions de les línies A i B es podran tramitar mitjançant l’EACAT.
 
S’obre la convocatòria per a l’any 2012 per presentar les sol·licituds per a la concessió de subvencions del programa “Inicia: per la Creació d’Empreses”, per a les línies següents:
 
– Línia A: programes d’àmbit local de foment i assessorament a la creació d’empreses.
 
– Línia B: projectes singulars i/o experimentals de suport a la creació d’empreses.
 
Poden ser beneficiàries d’aquestes línies les següents entitats:
 
 
– Línia A: Els ajuntaments i ens vinculants o dependents, els consells comarcals, els consorcis locals, les diputacions, els ens de gestió locals, les entitats metropolitanes, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats i les societats públiques locals de Catalunya.
 
– Línia B: Les cambres de comerç de Catalunya, les entitats sense afany de lucre i les universitats o entitats que en depenguin.
 
Podeu trobar més informació sobre les condicions per a poder presentar soŀlicituds al web del Departament d’Empresa i Ocupació i a l’Oficina Virtual de Tràmits.
 
Seguint amb l’experiència de l’any 2011, s’estableix com a canal preferent per a la presentació de les sol·licituds i de la documentació sol·licitada, l’EACAT, l’extranet de les administracions públiques de Catalunya. Només queden exemptes d’aquesta via les entitats sense afany de lucre que es presentin a la línia B.