L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades publica una guia bàsica de protecció de dades per als ens locals

Aquesta Guia és una primera aproximació als principis, les garanties i les obligacions que han de tenir en compte els ens locals en la seva actuació, per tal d’ajustar-la al que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal. S’hi recullen els principis fonamentals i les obligacions més rellevants, fent referència tant a la normativa aplicable en cada cas, com també a alguns exemples de les consultes que es plantegen amb més freqüència.