El Departament de Territori i Sostenibilitat notificarà les resolucions dels recursos administratius en matèria de Medi Ambient destinats als ens locals a través d’EACAT

Des del del dia 25 de juny de 2012, el Departament de Territori i Sostenibilitat notifica a través de la plataforma EACAT als ajuntaments les resolucions dels recursos administratius en matèria de medi ambient interposats per aquests o en els que tenen la condició d’interessats.  També s’efectuaran per aquest procediment els emplaçaments en els recursos contenciosos que els afectin en la matèria ressenyada.