La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha publicat al Portal de Administración Electrónica 4 nous projectes de Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI).

Seguint el mateix procediment que en les 7 NTI anteriors, Resoluciones de 19 de julio de 2011 y publicadas en el BOE de 30 de julio de 2011, número 182 (Digitalización de Documentos, Documento Electrónico, Expediente Electrónico, Política de Firma Electrónica y de certificados de la Administración, Requisitos de conexión a la Red de Comunicaciones de las Administraciones Públicas, Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos y Modelo de datos para el intercambio de asientos entre las entidades registrales), s’han afegit les següents:

1.- Proyecto de Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de PROTOCOLOS DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS. Aquests protocols defineixen els rols dels agents que hi participen en l’intercanvi de dades i les condicions relatives als processos d’intercanvi amb través de la Plataforma de intermediación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas  (SARA), condicions també aplicables a la Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) i a la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa (PCI) del Consorci Administració Oberta de Catalunya.

2.- Proyecto de Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de CATÁLOGO DE DATOS.  Aquesta NTI estableix un catàleg format per un conjunt mínim d’estàndars d’acord amb la previsió de l’article 11 de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI), donen suport a la resta de normes tècniques  i estableix les condicions necessàries per a la seva revisió i actualització.

3.- Proyecto de Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de RELACIÓN DE MODELOS DE DATOS. Aquesta norma defineix les condicions per establir i publicar els models de dades referenciats a l’article 10 de l’ENI relatius al format, identificació i documentació associada als models de dades, als seus possibles usos i les seves definicions i codificacions associades.

4.- Proyecto de Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.  Aquesta norma estableix els conceptes relacionats amb el desenvolupament de polítiques de gestió de documents electrònics, identifica els processos de la gestió de documents en el marc de l’administració electrònica, i estableix els principis ecessaris pel desenvolupament i aplicació de polítiques de gestió de documents electrònics per part de tots els òrgans de les administracions públiques i entitats de dret públic vinculades o depenents d’aquestes.

Més informació a aquest enllaç