L’Ajuntament de la Vall de Bianya aprova inicialment l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària duta a terme el dia 18 de gener de 2012, va aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica a l’Ajuntament de la Vall de Bianya.

En compliment d’allò disposat a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, s’obre un període d’informació pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci al BOP, DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.

Cas de no presentar-se’n l’acord inicial esdevindrà definitiu es procedirà a la seva publicació íntegra en el Butlletí oficial de la província.