L’Ajuntament de Barberà del Vallès aprova definitivament l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica

El Ple de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, en sessió Ordinària celebrada el dia 30/11/2011 va aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de l’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, i atès que durant el període d’exposició al
públic no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació contra l’acord de referència, ha quedat aprovat definitivament i es troba publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 14 de febrer de 2012.