La llei de pressupostos extremenya potencia la tramitació electrònica dels expedients tributaris

La llei 1/2012, de 24 de gener, de Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma d’Extremadura fomenta la confiança en la tramitació electrònica i la transparència en l’execució pressupostària.

En relació a la tramitació electrònica, l’article 4 de la mateixa llei, estableix que el conseller competent en matèria d’hisenda regularà mitjançant ordre la gestió electrònica dels tributs propis i cedits, així com de les característiques dels justificants de pagament telemàtic de les autoliquidacions i dels justificants de recepció de les còpies electròniques de les escriptures públiques enviades a l’administració.

Paral·lelament, en virtut d’un exercici de transparència en l’execució pressupostària s’estableix la publicació en la seu electrònica de la Junta d’Extremadura l’execució del pressupost de totes les entitats del sector públic autonòmic amb pressupost limitatiu.