L’oficina de suport a la iniciativa cultural obre una convocatòria de subvencions en matèria cultural que impulsa la tramitació electrònica

A l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, creada arrel de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, li correspon aprovar les bases reguladores, tramitar i resoldre els procediments de concessió d’ajuts en matèria cultural, a proposta del departament competent o de les entitats competents en matèria de cultura.

La seva creació s’emmarca en el projecte de finestreta única, que té l’origen en la necessitat d’unificar en un sol portal d’accés tot el sistema de subvencions, dels òrgans del Departament de Cultura i de les entitats públiques adscrites, per tal de facilitar els processos a les persones interessades i impulsar la tramitació electrònica. A fi d’assolir aquests objectius, la última convocatòria d’ajuts culturals, faciliten per via electrònica l’accés a la informació, a la presentació de sol·licituds, a l’aportació de documentació i a conèixer l’estat de tramitació, i també, amb la gestió unificada de la tramitació de subvencions, s’han modernitzat els procediments, simplificat els requisits, els documents i els formularis i reduït els terminis de concessió i pagament.