Nova tipologia de contractes al Perfil de Contractant

Des d’avui, el Perfil de Contractant permet garantir la publicitat i la concurrència en altres tipus de contractes o negocis jurídics diferents als inclosos a la normativa de contractació pública, però que requereixen també de la obligatorietat de ser publicats.
En concret, quan inicieu la publicació d’una nova licitació, trobareu una nova tipologia de contractes anomenada “ Altra legislació sectorial”.
De cara als ens locals serà de força utilitat ja que permetrà la publicació dels contractes de règim patrimonial ( per exemple, les concessions de béns de domini públic ), entre d’altres.
Trobareu el manual amb les novetats de la versió 6.0.1 aquí.