L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès aprova una ordenança municipal reguladora de l’administració electrònica

Aprovada pel Ple municipal, en sessió del dia 24 de gener de 2012, una nova Ordenança municipal reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, resta en informació pública pel termini de trenta dies hàbils, als efectes de presentació de possibles reclamacions, al·legacions i suggeriments. La nova Ordenança pot consultar-se en la pàgina web de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès ‘www.vilafranca.cat’, apartat d’anuncis i bans.