A banda dels més evidents avantatges en forma d’estalvi directe de diners en la tramesa telemàtica de notificacions, la intervenció de la subdirectora general de Serveis del Servei Català de Trànsit (SCT), M. Lluïsa Mozota, en la Jornada ‘ La notificació electrònica: una mesura per a l’eficiència en temps de crisi‘ celebrada el passat 6 de juliol al CosmoCaixa de Barcelona, també va palesar importants avantatges d’eficàcia en la notificació de sancions de trànsit a empreses i a la ciutadania.

En la seva intervenció va exposar de forma clara l’experiència del SCT: les notificacions pel canal tradicional (correu certificat amb acusament de rebuda de Correus) són practicades en un 60%, mentre que utilitzant el servei eNOTUM del Consorci AOC (des de novembre de 2010) aquestes han incrementat fins al 87%. Per tant, a més d’estalviar costos, l’ús de la notificació electrònica en alguns escenaris, com el del SCT, pot ajudar a incrementar també l’eficàcia a banda de la millora i simplificació del procés; una eficàcia – fer conèixer el contingut de l’acte que es notifica per part del seu destinatari- que és la raó de ser de les notificacions en el procediment administratiu.