Via Oberta incorpora nous serveis de consulta d’informació en els processos selectius de personal i de preinscripció a escoles bressol i a activitats, i facilita l’accés a dades registrals i a documents visats

Aquestes inclusions al catàleg de serveis de Via Oberta ajudaran a les administracions locals a donar compliment a l’ article 6.2, lletra b de la Llei 11/2007, 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics i el 25.4 de Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya .

Mitjançant els serveis Via Oberta del Consorci AOC, les administracions locals poden accedir a les dades i/o els documents en poder d’altres administracions necessaris per a la tramitació. Ara s’han incorporat un seguit de novetats que també els seran útils per dur a terme les seves finalitats legítimes.

En aquest sentit, Via Oberta ja està oferint una sèrie de serveis en l’àmbit dels processos selectius o de concurrència de personal de les administracions públiques (oposicions i altres ofertes d’ocupació pública) i en els d’admissió a escoles públiques (bressol, música, altres tipus d’activitats). Però la novetat està en el fet que en aquests processos ara es permetrà, amb la recollida prèvia del consentiment de l’interessat, la consulta del grau de discapacitat d’un aspirant a efectes d’assignar places reservades i el de l’alumne, el pare, la mare o germans a efectes de barem per optar a una plaça. L’emissor d’aquesta dada és l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, que s’incorpora així al llistat d’ens dels que Via Oberta ofereix dades i documents.

En l’entorn dels col·legis professionals, Via Oberta facilita l’entrada a les dades del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantil (CORPME). En concret, l’accés al Registre de la Propietat permet consultar les notes de localització (el registre d’inscripció de la propietat, municipi i província) i la nota simple informativa (que conté la descripció de la finca, els propietaris i les càrregues). Per una altra banda, via Registre Mercantil, es consulta la nota mercantil que pot incloure la denominació social, el capital social, la representació social (administradors, apoderats, auditors), la relació d’actes inscrits publicats en el BORME, la relació de comptes dipositades i els llibres legalitzats.

Aquestes consultes tenen finalitats concretes: en la concessió d’ajuts, subvencions i beques, verificar les dades relatives a propietats de l’interessat o l’entitat beneficiària; en la liquidació i recaptació de tributs, multes de trànsit i altres sancions econòmiques, confirmar els titulars dels immobles (propietaris) sobre els que hagin de recaure les sancions econòmiques, impostos, etc.; en l’adjudicació de contractes, consultar qui posseeix la condició de representant legal de l’empresa licitadora amb l’objectiu de suprimir la presentació de l’escriptura d’atorgament de poders que demostra la representació.

Pel que fa al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) i el Col·legi d’Enginyers de Telecomunicacions de Catalunya (COETC), permeten l’ accés a documents visats electrònicament (per verificar si un projecte està visat, consultar-lo i descarregar-lo) i obtenir-ne les dades tècniques.

L’accés a aquestes dades facilita la tasca de les administracions en àmbits com són la concessió d’ajuts, subvencions i l’atorgament de llicències i autoritzacions administratives (la concessió de llicència d’obres municipals i comunicats d’obres o l’autorització de canvi d’ús d’un local o vivenda, entre molts d’altres)

Si voleu ampliar aquesta informació, podeu consultar la Guia breu d’ús dels serveis Via Oberta (PDF; 641Kb). Aquesta guia està especialment orientada a les necessitats de l’administració local. Tot i això hi trobareu el catàleg de dades i documents interoperables disponibles actualment, les finalitats i les competències més habituals agrupades segons les matèries en què són competents els ens locals.

També podeu ampliar la informació sobre els serveis de Via Oberta, en particular els aspectes de seguretat i jurídico-organitzatius (redisseny de processos per incorporar Via Oberta, recollida del consentiment del ciutadà, etc.), consultant la Guia d’ús dels serveis Via Oberta per a les entitats locals catalanes (PDF; 536 Kb).