Curs sobre Interoperabilitat a l’EAPC

El passat 6 de juliol va tenir lloc la segona edició del curs “Com compartir dades entre administracions: la interoperabilitat” a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Hi va participar personal de l’administració local que està involucrat en processos relacionats amb l’adaptació de la seva organització al concepte d’administració electrònica, en particular amb interès de conèixer i utilitzar Via Oberta, els serveis del Consorci AOC que permeten l’intercanvi d’informació per mitjans electrònics entre les administracions públiques per tal de millorar la seva eficiència i eficàcia i, a la vegada, per donar resposta al dret del ciutadà establert a l’article 6.2b) de la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i a l’article 25.4 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Va ser una sessió de treball fluïda i profitosa, que ens va premetre anar explorant les dificultats amb que es pot trobar l’administració tramitadora quan decideix substituir l’aportació documental per part de l’interessat per l’intercanvi telemàtic de dades entre administracions; posant l’accent en els aspectes de l’adequació normativa i organitzativa més que no pas des del punt de vista tècnic.

Al final es va elaborar una llista dels beneficis que reporta l’ús dels serveis Via Oberta tant a l’administració emissora de dades i certificats, com a l’administració requeridora i al ciutadà. Podeu consultar-la clicant sobre la imatge que acompanya aquest post.