L¿EACAT, eina d¿enviament de les notificacions i comunicacions de l¿activitat urbanística

La Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha començat a enviar mitjançant la plataforma EACAT les notificacions i comunicacions de l’activitat urbanística als ens locals catalans (ajuntaments, consells comarcals, etc.).

Des del mes de juliol s¿han estat enviant les que es generaven des dels serveis que tenen seu a Barcelona (el nombre de trameses ha estat de quasi 800 fins a data d¿avui) i partir del mes de novembre s¿ha desplegat als serveis territorials de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre.

El fet que les notificacions dels actes de tràmit de l’activitat urbanística i de la resolució definitiva dels expedients urbanístics dirigides als ens locals es faci preferentment per aquest canal telemàtic implica que els procediments urbanístics guanyen agilitat i celeritat.

En un principi, el servei està restringit a les comunicacions i notificacions de la Direcció General d’Urbanisme cap als ens locals i, posteriorment, també permetrà les notificacions i comunicacions dels ens locals a la Direcció General. Aquest servei es considera el punt d’arrencada per a posar en marxa els procediments de tramitació electrònica que han de permetre la tramitació íntegra dels expedients per via telemàtica.

Els usuaris de les entitats locals trobaran les comunicacions en els seus corresponents apunts dels assentaments del registre d’entrada d’EACAT, a la pestanya “Àrea general” de l’apartat “Tràmits”.