L¿aplicació de les notificacions electròniques en les sancions de trànsit a Catalunya

Des de fa unes setmanes el Servei Català de Trànsit (STC) ofereix la possibilitat de rebre notificacions electròniques en compliment de les previsions de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària en matèria sancionadora. La seva entrada en vigor el 25 de novembre implica una novetat important: l¿obligatorietat de l¿establiment del canal telemàtic per a la notificació de les sancions.

Per notificar electrònicament, cal destacar que el STC utilitza el servei e-NOTUM del Consorci AOC, el servei comú de notificació electrònica de les administracions catalanes.

El fet que el STC faci ús de l¿e-NOTUM fa possible que les entitats locals catalanes que gestionen sancions de trànsit (els ajuntaments o, quan aquests delegen la gestió, els organismes de gestió tributària de les diputacions) també puguin utilitzar aquesta eina per a notificar. Això és possible ja que la disposició addicional 5ª de l¿esmentada Llei les habilita per a fer-ho quan estableix que les comunitats autònomes amb competències executives en matèria de trànsit poden substituir les notificacions a l¿adreça electrònica viària per notificacions a través de les seves plataformes informàtiques, per als ciutadans que optin per aquestes i que les administracions locals que pertanyen als àmbits territorials de les comunitats autònomes amb competències en matèria de trànsit poden subscriure convenis de col·laboració per fer les notificacions telemàtiques a través de les plataformes de notificació (…) de la comunitat autònoma. En resum, el redactat de la Llei empara l¿aplicació d¿aquesta solució a la Generalitat de Catalunya i a les administracions locals catalanes.

Cal recordar, però, que els avantatges de l¿ús del sistema de notificacions e-NOTUM van més enllà. Estem parlant d¿un sistema global, no específic per a les sancions de trànsit; un sistema comú que en aquest moment ja és utilitzat pels departaments de la Generalitat i múltiples ajuntaments i universitats i que permet a les administracions catalanes realitzar les notificacions electròniques de qualsevol dels procediments administratius que gestionen amb tots els avantatges que això representa des del punt de vista organitzatiu i de gestió. I encara més, és un sistema que fa possible dos propòsits de cara al ciutadà: “posar-lo en el centre” de la relació amb cadascuna de les institucions del sector públic català i en el seu conjunt, i facilitar-li l¿accés a les notificacions que els ens públics li trametin des de qualsevol portal o seu electrònica connectada al sistema. D¿aquesta manera, s¿afavoreix alhora l¿objectiu de les institucions públiques: fer eficaç la pràctica de la notificació.

Per tot això, animem a les entitats locals gestores de sancions de trànsit a utilitzar aquest servei que permet tant un compliment àgil de la llei i l¿eficàcia en la notificació com un importantissim estalvi en els costos.