El CESICAT elabora guies de fortificació d¿entorns Windows 2003 Server i d¿administració de tallafocs

Amb l¿objectiu que les administracions locals catalanes millorin la seguretat dels seus sistemes d’informació i apliquin mesures tant organitzatives com tècniques, el Consorci AOC ofereix determinats serveis en l¿àmbit de la seguretat (reactius, preventius i de promoció) mitjançant el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT).

La finalitat de la nova Guia de Fortificació d¿Entorns Windows 2003 Server del CESICAT és aconseguir unes bones pràctiques en seguretat de la informació aplicades a l`administració de servidors Windows 2003 Server, ja que aquests dispositius estan subjectes a diverses amenaces que poden posar en perill la productivitat i la imatge de les organitzacions.

La guia està adreçada als administradors i responsables de sistemes d`universitats i centres de recerca, administracions públiques catalanes i PIME que utilitzen equips basats en Microsoft Windows 2003 Server a la seva xarxa. Donada la naturalesa de les recomanacions i la metodologia emprada per a l`anàlisi, administradors d`altres sistemes operatius diferents poden aprofitar les idees expressades en aquest document i adaptar-les al seu entorn.

Pel que fa a la nova Guia CESICAT d¿administració de tallafocs té la finalitat d¿assolir unes bones pràctiques en seguretat de la informació aplicades a l¿administració de tallafocs.

Aquests dispositius protegeixen els serveis i usuaris de la xarxa, separen els diferents segments que la componen i representen un mur de contenció entre l¿organització i Internet. És a dir, els tallafocs són la base de la seguretat perimetral i interna de la xarxa d¿ordinadors de qualsevol organització.

Aquesta guia també està adreçada als administradors i responsables de sistemes d¿universitats i centres de recerca, administracions públiques catalanes i PIME que utilitzen tallafocs a la seva xarxa. Tant una guia com l¿altra també poden servir a qualsevol organització que tingui en ment implantar un sistema de gestió per a la seguretat de la Informació trobarà interessant i útil el conjunt de bones pràctiques recollides en les guies.