El 76% dels ajuntaments ofereixen tramitació telemàtica

A finals de l’any passat, vam publicar una notícia en la que informàvem d’un estudi d’elaboració pròpia que tractava de mostrar l’estat en el que es trobaven diferents aspectes relacionats amb l’Administració electrònica als ajuntaments catalans. Uns mesos després, hem cregut interessant repassar l’evolució d’aquests mateixos aspectes afegint-hi d’altres que creiem que complementen l’escenari d’algunes de les obligacions derivades de la legislació vigent en la matèria.

La nostra voluntat és, en primer lloc, analitzar com evoluciona la implantació dels serveis d’Administració electrònica als ajuntaments catalans però també obtenir pistes sobre quins són els àmbits en què està sent més dificultosa aquesta d’implantació i, en conseqüència, tractar d’aportar, si és possible des del Consorci AOC, solucions que donin suport o facilitin la necessària transformació dels serveis públics.

En aquesta segona edició, hem actualitzat les qüestions recollides en la primera versió de l’estudi i hem ampliat el seu objecte. L’enllaç següent us portarà al mapa municipal català on, navegant per cada municipi i fent un clic a sobre, accedireu a la informació i a l’enllaç concret sobre:

 • La pàgina web on l’ajuntament publica el seu catàleg de serveis.

 • La pàgina web on l’ajuntament ofereix informació cartogràfica.

 • La pàgina web on l’ajuntament publica la cartografia del seu urbanisme.

 • Si l’ajuntament disposa de cercador al web.

 • Si l’ajuntament envia notificacions electròniques.

 • Si accepta factures electròniques.

 • Si l’ajuntament intercanvia dades amb altres administracions.

 • Si l’ajuntament ofereix el seu padró municipal.

 • Si l’ajuntament ofereix la comunicació de canvi de domicili.

 • Si l’ajuntament comparteix informació cartogràfica de creació pròpia (metadades).

 • Si l’ajuntament és entitat de registre T-CAT.

 • Si l’ajuntament és entitat de registre idCat.

 • Si l’ajuntament incorpora en la seva gestió interna informació cartogràfica.

Us recordem que també podreu trobar la informació següent:

 • El web de l’ajuntament.

 • La pàgina web on ajuntament ofereix tràmits en línia.

 • La pàgina web on l’ajuntament ofereix la possibilitat de tramitar en línia una instància o sol’licitud genèrica (entenent que amb això es permetria poder donar un mínim compliment a l’obligació d’oferir la possibilitat a la ciutadania de relacionar-se per qualsevol mitjà).

 • La pàgina web de la seu electrònica de l’ajuntament.

 • La pàgina web del perfil del contractant de l’ajuntament.

De la mateixa manera, mitjançant l’ús del menú de la barra lateral, podreu activar les diferents capes d’informació que us permetran identificar el nivell d’implantació a nivell de tot Catalunya dels diferents serveis o bé, si us interessa, combinar capes diferents.

Evolució

D’aquesta segona anàlisi podem treure les conclusions següents:

Pel que fa a la informació que ofereixen els ajuntaments des dels seus webs:

 • Ha augmentat lleugerament el nombre d’ajuntaments amb pàgina web (937) tot i que encara n’hi ha 7 que no en tenen.

 • Només 53 ajuntaments ofereixen explícitament el seu catàleg de serveis.

 • Tot i l’increment respecte al mes de desembre (de 6 a 14) encara hi ha pocs ajuntaments que disposin de seu-e, un dels elements claus en la normativa vigent.

 • 708 ajuntaments catalans, que representen el 74,8% del total, informen de la seva activitat contractual mitjançant el perfil del contractant. Això suposa un increment del 6,7% respecte a l’anàlisi anterior.

 • Gairebé la meitat dels ajuntaments catalans (44,9%) ofereixen informació cartogràfica al seu web. El percentatge baixa fins a 14,1% quan es tracta de publicar la cartografia del seu urbanisme.

 • Aproximadament la meitat dels ajuntaments (478, un 50,5%) tenen un cercador que facilita l’accés als continguts del web.

Pel que fa als tràmits:

 • Va en augment el nombre d’ajuntaments catalans que ofereixen a la ciutadania la possibilitat de fer tramitacions telemàtiques. Són actualment 718 ajuntaments, que representen el 75,9% del total, amb un augment del 2,1% respecte l’anàlisi anterior. En aquest sentit 599, el 63,3% dels ajuntaments, ofereixen la instància genèrica en el seu catàleg.

 • Encara amb resultats molt discrets, alguns ajuntaments utilitzen les notificacions per mitjans telemàtics (17 ajuntaments, 1,8% del total) i accepten rebre factures electròniques (23 ajuntaments, que representen el 2,4% del total de municipis)

Respecte a l’intercanvi de dades entre administracions, un dels grans eixos sobre els que s’assenta el nou model d’administració electrònica:

 • Tot i que ja són 707 ajuntaments catalans els que estan oferint les dades del seu padró municipal d’habitants, només 87 ajuntaments consulten telemàticament dades d’altres administracions, el que representa un 9,2% del total.

Finalment comentar que:

 • 12 ajuntaments són entitats de registre de la T-CAT i 106 d’idCAT.

 • Només 9 ajuntaments utilitzen la informació cartogràfica en la seva gestió interna, el que representa al voltant de l’1% del total.

Tal i com s’informa a la nota metodològica que clou aquesta pàgina, la informació respon a una realitat temporal concreta. És per això que

 • Aquesta informació s’anirà actualitzant periòdicament.

 • Es poden detectar canvis en la informació publicada. En aquest cas, si ho voleu, podeu fer-nos arribar aquesta informació a oficinaprojectes@aoc.cat on serà contrastada i, si és el cas, actualitzada.

Nota metodològica: L’estudi s’ha dut a terme durant el període comprés entre els dies 3 i 14 de maig de 2010 pel personal del Gabinet Tècnic del Consorci AOC en base a una explotació de la informació continguda a la base de dades del Cercador i mitjançant anàlisi dels llocs web dels 946 ajuntaments catalans. El resultant d’aquesta anàlisi ha estat contrastat amb el personal tècnic dels consells comarcals, d’acord amb el conveni de col·laboració que hi ha entre els consells i el Consorci AOC.