Compareixença del director gerent del Consorci AOC al Parlament

El 17 de març, dins de la Comissió d’Afers Institucionals de Parlament, es van produir una sèrie de compareixences amb relació al Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Joan A. Olivares va exposar la necessitat d’un marc català d’Administració electrònica. Segons el director gerent, hi ha tres elements que el justifiquen:

  1. Quan les administracions publiques aborden processos de millora ‘no es plantegen fer les coses de la mateixa manera que abans; un aspecte fonamental que diferencia l’Administració paper de l’electrònica és la necessitat d’interoperar entre administracions amb totes les garanties’. I aquesta és una necessitat bàsica fins al punt que l’Administració electrònica ‘és interadministrativa o no és’.

  2. A més, cal donar rendibilitat a la despesa pública i per això es precisen un conjunt d’eines i serveis (notificacions, identitat i signatura, taulers d’edictes, registre electrònic, etc.) que passin a ser ‘serveis proveïts tècnicament des d’instàncies centralitzades que rendabilitzin les inversions fetes per les institucions del país’.

  3. Com a tercer factor, a Catalunya hi ha una diversitat institucional molt clara entre Generalitat i món local i, dins del món local, també hi ha gran varietat (grans capitals, institucions provincials, municipis que no arriben a mil habitants). Això fa que calgui treballar per evitar la ‘fractura institucional perquè les institucions no estan al mateix nivell. Hi ha un desequilibri patent. I hem de donar capacitat de gestió i interrelació a institucions amb una capacitat econòmica i de gestió que per elles mateixes no els permeten arribar aquest nivell’.

Per Olivares, el marc català porta a definir una sèrie de polítiques amb l’objectiu d’aconseguir avançar en base al principi de col·laboració entre les administracions catalanes ‘per progressar tots plegats a un ritme assumible’. Segons el director gerent del Consorci AOC, ‘estem en un escenari de desenvolupament de determinats aspectes de l’Administració electrònica que intenta donar resposta a aquests tres vectors que informen la necessitat d’un marc català: interrelació, necessitats comunes i les politiques de foment per tal de reequilibrar el rol de les diferents institucions’.

Per acabar, Olivares va afirmar que ‘estem en un camí, tal i com recull el projecte de la llei, que preveu que l’exercici d’aquest drets dels ciutadà quedi relativitzat per les capacitats pressupostàries’, però cal tenir molt en compte que ‘hi ha una àmplia oferta pública per donar resposta al dret dels ciutadans a l’accés al serveis públics’.

A part del director gerent del Consorci AOC, hi van participar representants de Localret, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, l’Agència Catalana de Protecció de Dades, Foment del Treball Nacional, Pimec i Agustí Cerrillo Martínez, expert en administració electrònica i professor de dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya.

Podeu visitar la web del Parlament de Catalunya per consultar les intervencions del conjunt dels ponents i les respostes a les preguntes formulades pels membres de la Comissió.

Podeu consultar des d’aquí el Projecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya (PDF; 548 KB).

Joan A. Olivares, durant la seva intervenció