Per tots els que ens dediquem a projectes d’Administració electrònica, la data 1 de gener de 2010 està marcada en el calendari com aquella en la qual els ciutadans i usuaris dels serveis públics electrònics poden començar a reclamar certs drets en les seves relacions amb les administracions, malgrat que l’afegit “sempre que ho permetin les seves disponibilitats pressupostàries” ha rebaixat d’alguna manera el to d’aquesta obligació.

Des del Consorci AOC hem cregut interessant copsar, a pocs dies de la data, l’estat de l’art pel que fa al compliment de determinats d’aquests drets per part dels ajuntaments catalans, ja que considerem que l’esforç fet per la majoria dels ajuntaments, juntament amb la tasca col·laborativa duta a terme per les administracions locals supramunicipals i pel propi Consorci pot ajudar a configurar un escenari prou bo.

Mitjançant el mapa municipal català accedideu, sempre que s’hagi inclós i navegant per cada municipi i fent un clic a sobre, a la informació i a l’enllaç concret sobre:

  • El web de l’ajuntament

  • La pàgina web on ajuntament ofereix tràmits en línia

  • La pàgina web on l’ajuntament ofereix la possibilitat de tramitar en línia una instància o sol·licitud genèrica (entenent que amb això es permetria poder donar un mínim compliment a l’obligació d’oferir la possibilitat a la ciutadania de relacionar-se per qualsevol mitjà).

  • La pàgina web de la seu electrònica de l’ajuntament

  • La pàgina web del perfil del contractant de l’ajuntament.

Algunes de les conclusions més directes d’aquesta anàlisi són que

  • 699 ajuntaments catalans, que representen el 73,8% del total i un 86,87% de la població, estan oferint la possibilitat a la ciutadania de fer tramitació telemàtica amb ells.

  • 581 ajuntaments catalans, que representen el 61,4% del total i un 39,3% de la població, estan oferint la possibilitat a la ciutadania de trametre telemàticament una instància o sol·licitud genèrica.

  • 645 ajuntaments catalans, que representen el 68,1% del total i un 96,5% de la població, estan informant de la seva activitat contractual mitjançant el seu perfil del contractant.

Tal i com s’informa a la nota metodològica que clou aquesta pàgina, la informació respon a una realitat temporal concreta. És per això que

  • Serà actualitzada periòdicament

  • Poden detectar-se canvis en l’evolució de la informació publicada. En cas que detecteu modificacions, si ho voleu, podeu fer-nos arribar aquesta informació a oficinaprojectes@aoc.cat on serà contrastada i, si és el cas, actualitzada.

Nota metodològica: L’estudi s’ha dut a terme durant el període comprés entre els dies 3 i 15 de desembre de 2009 pel personal del Gabinet Tècnic del Consorci AOC en base a una explotació de la informació continguda a la base de dades del Cercador i mitjançant anàlisi dels llocs web dels 946 ajuntaments catalans. El resultant d’aquesta anàlisi ha estat contrastat amb el personal tècnic dels consells comarcals, d’acord amb el conveni de col·laboració que hi ha entre els consells i el Consorci AOC.

Per a més informació, podeu consultar les dades actualitzades de com evoluciona la implantació dels serveis d’Administració electrònica als ajuntaments catalans.