Alt grau d’acompliment dels objectius del Consorci AOC marcats per al 2007

Entre els objectius assenyalats, destaquen els 17 nous serveis desenvolupats a l’EACAT, l’extranet de les administracions públiques catalanes, un canal bidireccional de comunicació electrònic entre les administracions (fonamentalment entre les administracions locals i la Generalitat de Catalunya). Aquests serveis tenen com a ens gestors organismes com ara les direccions generals de diferents departaments, la Sindicatura de Comptes, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el Consorci AOC i l’Agència Catalana de Certificació – CATCert, entre altres. Amb aquests serveis són ja més de 66 els procediments de relació interadministrativa que han començat a utilitzar EACAT en la seva gestió.

Cal remarcar també els treballs duts a terme en els serveis de transmissió de dades, certificats i documents electrònics. Un exemple d’aquests serveis és la connexió amb la xarxa de comunicacions entre totes les administracions públiques, l’anomenada Xarxa SARA del Ministeri d’Administracions Públiques, a través de les plataformes tecnològiques del Consorci AOC i que permet l’accés a transmissions de l’Administració General de l’Estat entre les que sobresurten diferents certificats de l’Agència Tributària, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, l’Intitut Nacional d’Estadística i la Direcció General de Policia. En les properes setmanes, les administracions públiques catalanes podran accedir a aquests serveis a través de l’EACAT i de serveis web.

És també d’especial interès la connexió entre el Consorci i diferents col·legis professionals per a l’intercanvi de dades entre aquests ens i les diferents administracions públiques. En aquest sentit, destaquem les connexions ja disponibles amb els col·legis d’arquitectes, enginyers industrials, aparelladors i l’inici dels treballs amb el de registradors i amb el de notaris.

Pel que fa a la producció de serveis comuns d’Administració electrònica i, en concret, dels serveis de gestió i tramitació administrativa a través de l’ e-TRAM (mòdul de tramitació telemàtica del Consorci AOC) ressalta un notable augment en la seva implantació: 262 ajuntaments en producció, 59 ajuntaments en preproducció, nou consells comarcals iniciats i cinc en preproducció, amb un total de prop de 11.000 tràmits realitzats al 2007.